Zobacz wszystkie aktualności
TWOJE LICEUM 44

TWOJE LICEUM 44

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy przygotowanej przez uczniów I Liceum im. T. Kościuszki pt. TWOJE LICEUM 44, który odbędzie się 30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 14:00 w Miejskiej ... czytaj całość

Spotkanie z autorskie

Spotkanie z autorskie

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach zaprasza na spotkanie autorskie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, 6.06.2017 (wtorek), godz. 16.30. czytaj całość

Wystawa Marzeny Kolarz

Wystawa Marzeny Kolarz

16.05.2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach odbył się wernisaż wystawy Marzeny Kolarz ambromodotypie vol.2 Marzena Kolarz to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu ... czytaj całość

Najlepsza Książka dla Dzieci 2016

Najlepsza Książka dla Dzieci 2016

Nagroda im. Ferdynanda Wspaniałego dla Najlepszej Polskiej Książki dla Dzieci 2016 – Głosowanie   Znamy nominacje do Nagrody im. Ferdynanda Wspaniałego dla Najlepszej Polskiej Książki ... czytaj całość

Wydarzenia
24 marca 2017

Festiwal Fraszki

IV OTWARTY FESTIWAL FRASZKI O TEMATYCE MEDYCZNEJ – MYŚLENICE 2017


Regulamin konkursu literackiego FRASZKA-IGRASZKA
Organizator Myślenickiego Festiwalu Fraszki - Stowarzyszenie “Wspólnota Myślenice” - oraz jego współorganizatorzy: Myślenickie Towarzystwo Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, zapraszają na czwartą edycję otwartego konkursu literackiego “FRASZKA-IGRASZKA” poświęconą tematyce medycznej.
 
 • Konkurs ma charakter otwarty pod względem wieku, płci, narodowości, wykształcenia i stopnia literackiego profesjonalizmu uczestników.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu pracę złożoną z 5 fraszek w języku polskim o tematyce medycznej oraz dodatkową fraszkę promocyjną o firmie Apotex*.
 • Fraszki zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane, ani w czasopismach i wydaniach książkowych, ani w formach publikacji własnej (witryny internetowe, portale społecznościowe). Nie dotrzymanie tego warunku grozi dyskwalifikacją uczestnika.
 • Prace należy przesyłać w sześciu egzemplarzach (rękopisy nie będą akceptowane) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice; z dopiskiem na kopercie: Fraszka
 • Każda praca powinna być opatrzona godłem, natomiast dane osobowe, adres pocztowy, adres e-mail, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych (załącznik 1) oraz oświadczenie o przekazaniu praw autorskich (załącznik 2) powinny się znajdować w zaklejonej kopercie dołączonej do pracy i oznaczonej tym samym godłem.
 • Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
 • Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 • Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych prac i mają prawo do ich publikowania na stronach internetowych i w wydawnictwach promujących Myślenicki Festiwal Fraszki.
 • Organizatorzy przewidują trzy nagrody, dwa wyróżnienia oraz Nagrodę Specjalną. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany podziału nagród na wniosek jurorów konkursu.
 • Skład jury zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po upływie terminu nadsyłania prac konkursowych.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Fraszkowej Gali, która odbędzie się w lipcu 2017r.
 • Uczestnicy i laureaci konkursu zostaną zaproszeni do uczestnictwa we Fraszkowej Gali, o której zostaną powiadomieni po odkodowaniu nagrodzonych przez jurorów prac, w czerwcu 2017r. Podczas FRASZKOWEJ GALI zostaną wręczone nagrody, wyróżnienia rzeczowe oraz Nagroda Specjalna za najlepszą fraszkę promocyjną firmy Apotex.
 • Uczestnicy konkursu, których fraszki zostaną odczytane podczas FRASZKOWEJ GALI będą mieli szansę na uzyskanie Nagrody Publiczności.
 • Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: acahn@wp.pl

SPONSOREM GŁÓWNYM TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU JEST FIRMA APOTEX
                                                                          
* www.apotex.com.pl


Załącznik 1      
OŚWIADCZENIE

Oświadczenie uczestnika ______________________________________________________
                                                                            imię i nazwisko
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu literackiego Fraszka-Igraszka przez organizatorów Myślenickiego Festiwalu Fraszki w związku z realizacją celów statutowych oraz prowadzoną dokumentacją, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr. 101. poz. 926. z późn. zmianami).

___________________________________________________
data, czytelny podpis (w przypadku osób niepełnoletnich – podpis prawnego opiekuna)
 
 
Załącznik 2
OŚWIADCZENIE
Oświadczenie uczestnika ______________________________________________________
                                                                             imię i nazwisko
 
W wypadku nagrodzenia lub wyróźnienia moich prac zobowiązuję się przenieść na Organizatora konkursu Fraszka-Igraszka wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nagrodzonych w konkursie prac, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby, wraz z prawem do nieograniczonego w czasie korzystania w kraju i za granicą na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) w szczególności na polach eksploatacji związanych z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową związaną z Myślenickim Festiwalem Fraszki, w tym praw do: a) wyłącznego używania i wykorzystania prac we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej, b) utrwalania i zwielokrotniania prac wszelkimi technikami graficznymi, c) utrwalania i zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach elektronicznych, d) publicznego odczytania, odtworzenia, wystawiania, wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, e) wprowadzania do obrotu i dystrybucji, f) wprowadzania do pamięci komputera lub innego nośnika, umieszczania na stronie internetowej lub bezpłatnego użyczenia.

___________________________________________________
data, czytelny podpis (w przypadku osób niepełnoletnich – podpis prawnego opiekuna)
 
 
 
 

Powrót do wszystkich wydarzeń

 • Biblioteka Narodowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Biblioteka+ (Plus) Program Rozwoju Bibliotek Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Powiat Myślenicki Gmina Myślenice
 • Fundacja Orange Myślenicki Klub Fantastyki Myślenicki Grupa Fotograficzna Galeria 30 kilometr Myślenice Myślenickie Towarzystwo Kultury
Biblioteka w Biuletynie Informacji Publicznej