Zobacz wszystkie aktualności
WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

Zachęcamy wszystkie szkoły z terenu Powiatu Myślenickiego do udziału w Wielkiej Lidze Czytelników. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców. Ma on na celu ... czytaj całość

Ferie w Bibliotece

Ferie w Bibliotece

Zapraszamy dzieci na zajęcia czytelniczo-animacyjne o tematyce zimowej czytaj całość

Wernisaż wystawy

Wernisaż wystawy

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Myślenicka Grupa Fotograficzna mgFoto zaprasza na wernisaż wystawy Leszka Górskiego "Lamparium". 21 stycznia (wtorek), godz. 18.00, Galeria mgFoto ... czytaj całość

Koncert kolęd

Koncert kolęd

15 stycznia 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach odbył się koncert kolęd Chóru Hura "Aniołowie się radują". Ten muzyczny prezent niewątpliwie przypadł do ... czytaj całość

Wydarzenia
9 stycznia 2020

Konkurs na pracę magisterską

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Niepodległości w Myślenicach zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Myślenic (Miasta i Gminy Myślenice).
Prace obronione w latach 2018/2019 i 2019/2020 należy składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. A. Mickiewicza 17 do 30 września 2020 r.


Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Myślenic
REGULAMIN
 
§ 1. Postanowienia Ogólne
 
 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach oraz Muzeum Niepodległości w Myślenicach działając pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ogłaszają Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Myślenic.
 2. Zasady konkursu definiuje niniejszy Regulamin.
 
§ 2 Cel konkursu
 1. Wzbudzenie zainteresowania absolwentów szkół wyższych Myślenicami: ich kulturą, tradycją, historią i dniem dzisiejszym.
 2. Wyróżnienie szczególne uzdolnionych absolwentów szkół wyższych.
 3. Popularyzacja miasta.
 4. Popularyzacja badań naukowych.
 
§ 3 Warunki konkursu
 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć absolwenci wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych.
 2. Do konkursu dopuszcza się prace obronione w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020.
 
§ 3 Zgłaszanie prac do konkursu
 1. W terminie do dnia 30 września 2020 r. do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice) należy dostarczyć oprawioną prace magisterską.  Do wydruku należy dołączyć płytkę CD zawierająca treść pracy zapisaną w postaci pliku Word (*.docx) bądź RTF (*.rtf) lub przesłać na adres: biblioteka@myslenice.pl
 2. Dane identyfikujące pracę należy usunąć z karty tytułowej i umieścić w formularzu zgłoszeniowym. Karta tytułowa powinna zawierać jedynie tytuł pracy i rok jej obrony. Załącznik nr 1.
 3. Pracę należy oznakować tzw. godłem, które należy także umieścić na formularzu zgłoszeniowym.
 4. Do pracy należy dołączyć:
 • kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające termin obrony pracy;
 • streszczenie pracy o objętości nie przekraczającej 3600 znaków;
 • zgodę autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku - wzór zgody stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.
 • zgodę autora pracy na niekomercyjne publikowanie przez organizatorów konkursu (w mediach tradycyjnych i internetowych) niewielkich fragmentów dysertacji (do 10 % objętości), jej tytułu i opisu. Publikacje będą mieć na celu promocję konkursu, autora i podejmowanych przez niego badań (Załącznik nr 2).
 • zgodę autora pracy na archiwizację jego rozprawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach i późniejsze jej udostępnianie czytelnikom tejże biblioteki (Załącznik nr 2).
 1. Zgłoszona praca, która nie spełnia wymogów określonych w regulaminie, nie będzie oceniana.
 2. Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi.
 3. Prace zgłoszone do konkursu (wydruk i płytka CD) przechodzą na własność organizatora.
 4. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać
 • autor pracy;
 • promotor lub recenzent – za zgodą autora pracy.
 
§ 4 Zasady oceniania prac
 1. Oceniając pracę jury konkursowe będzie zwracać szczególną uwagę na:
 • związek jej tematu z Myślenicami;
 • koncepcję pracy;
 • wartość merytoryczną,
 • znajomość literatury przedmiotu.
 • walory językowe;
 • oryginalność prezentowanej treści.
 
§ 5 Nagrody
 1. Główna nagroda opiewa na sumę 2 tys. zł. Fundatorem jest Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
 2. Przewidziano ponadto dodatkowe nagrody za prace wyróżnione.
 3. Jury może odstąpić od przyznania nagrody głównej lub wyróżnień.
 
§ 6 Terminy
 1. Termin składania prac: do dnia 30 września 2020 r.
 2. O wynikach laureat i wyróżnieni zostaną powiadomieni do 1 listopada 2020 r.
 3. Ogłoszenie laureata i wyróżnionych osób nastąpi dnia 11 listopada 2020 r.
 
§ 7 Informacje dodatkowe
 1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Muzeum Niepodległości.
 2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane do dnia 17.11.2020 r.
 
§ 8 Ochrona danych osobowych
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych  jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice oraz Muzeum Niepodległości z siedzibą w Myślenicach, ul. Romualda Traugutta 11, 32-400 Myślenice. Administratorzy przetwarzają dane w celu realizacji konkursu i jego promocji. Ponadto, informujemy, że:
1) Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
 1. art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail: iod@myslenice.pl
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.
 3. Usunięcie  Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale określone Regulaminem konkursu. Brak podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.
 7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administratorzy nie przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych.

Do pobrania:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
 

Powrót do wszystkich wydarzeń

 • Biblioteka Narodowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Powiat Myślenicki Gmina Myślenice Muzeum Niepodległości
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Myślenicki Klub Fantastyki Myślenicka Grupa Literacka Tilia Myślenicki Grupa Fotograficzna Myślenickie Towarzystwo Kultury PTTK Oddział
Biblioteka w Biuletynie Informacji Publicznej