Zobacz wszystkie aktualności
Biblioteka nieczynna

Biblioteka nieczynna

Drodzy Czytelnicy Biblioteka będzie nieczynna 1 i 3 maja 2017 Zapraszamy 2 maja (wtorek) od godz. 9.00 do 19.00 czytaj całość

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach zaprasza dzieci do lat 13 do udziału w konkursie plastycznym "W świecie Astrid Lindgren". REGULAMIN KONKURSU na ilustrację ... czytaj całość

Wystawa Marka Waśkiela

Wystawa Marka Waśkiela

Kolejny bardzo udany wernisaż za nami. 6 kwietnia 2017r. w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach odbył się wernisaż wystawy „Ach Podlasie, Podlasie”. Autorem jest Marek ... czytaj całość

Wystawa ilustracji

Wystawa ilustracji

2 IV Dzień Książki dla Dzieci Pędzlem i wodą malowane W środowe popołudnie hol Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach wypełniły dzieci. Było wesoło i gwarnie. Cisza (niezupełna, ... czytaj całość

Konkursy
Aktualne

REGULAMIN KONKURSU
na ilustrację do książki
 
1. Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci do lat 13, które są zapisane do MBP w Myślenicach.
3.Celem konkursu jest promocja twórczości literackiej Astrid Lindgren, a także rozwijanie umiejętności plastycznych wśród najmłodszych.
4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do jednej z książek Astrid Lindgren (wypożyczonej w bibliotece i przeczytanej).
5. Warunki uczestnictwa:   
– uczestnik konkursu musi być czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej (zapisu można dokonać w Oddziale dla Dzieci MBP w Myślenicach);
 • uczestnik w czasie trwania Konkursu ma obowiązek wypożyczyć przynajmniej jedną książkę, której autorką jest Astrid Lindgren;
 • książki biorące udział w Konkursie można wypożyczyć jedynie na dwa tygodnie;
 • praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnej technice, płaska (nie przestrzenna), format A3;
 • pracę konkursową należy na odwrocie zaopatrzyć w metryczkę tj.: imię i nazwisko autora pracy, wiek autora, tytuł książki, do której powstała ilustracja, imię i nazwisko opiekuna wraz z nr telefonu;
 • pracę konkursową trzeba dostarczyć do Oddziału dla Dzieci MBP w Myślenicach;
 • otrzymane prace przechodzą na własność organizatora Konkursu i nie będą odsyłane. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. ) oraz jednocześnie wyrażają zgodę na eksponowanie otrzymanych  prac;
 • prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie;
- uczestnicy konkursu (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku oraz danych osobowych  zawartych w metryczce zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr. 101. poz. 926. z późn. zmianami), podpisując Oświadczenie otrzymane przy złożeniu pracy
6. Konkurs rozpocznie się z dniem  1.04.2017 i będzie trwał do 3.05.2017.         
7. Wyłonienie laureatów Konkursu:   
- prace konkursowe będą oceniane pod względem interpretacji, oryginalności, sposobu ujęcia tematu, walorów artystycznych, kompozycji;
- nagrodzone i wyróżnione dzieci zostaną powiadomione telefonicznie;
- uroczyste wręczenie nagród połączone z wernisażem prac konkursowych odbędzie się w Oddziale dla Dzieci dnia 10.05.2017 r.
 8. Prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
- pierwsza kategoria do lat 8;
- druga kategoria 9-13 lat.
 9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


--------------------------------------------------------

  IV OTWARTY FESTIWAL FRASZKI
     O TEMATYCE MEDYCZNEJ

Regulamin konkursu literackiego FRASZKA-IGRASZKA
Organizator Myślenickiego Festiwalu Fraszki - Stowarzyszenie “Wspólnota Myślenice” - oraz jego współorganizatorzy: Myślenickie Towarzystwo Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, zapraszają na czwartą edycję otwartego konkursu literackiego “FRASZKA-IGRASZKA” poświęconą tematyce medycznej.

 • Konkurs ma charakter otwarty pod względem wieku, płci, narodowości, wykształcenia i stopnia literackiego profesjonalizmu uczestników.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu pracę złożoną z 5 fraszek w języku polskim o tematyce medycznej oraz dodatkową fraszkę promocyjną o firmie Apotex*.
 • Fraszki zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane, ani w czasopismach i wydaniach książkowych, ani w formach publikacji własnej (witryny internetowe, portale społecznościowe). Nie dotrzymanie tego warunku grozi dyskwalifikacją uczestnika.
 • Prace należy przesyłać w sześciu egzemplarzach (rękopisy nie będą akceptowane) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice; z dopiskiem na kopercie: Fraszka
 • Każda praca powinna być opatrzona godłem, natomiast dane osobowe, adres pocztowy, adres e-mail, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych (załącznik 1) oraz oświadczenie o przekazaniu praw autorskich (załącznik 2) powinny się znajdować w zaklejonej kopercie dołączonej do pracy i oznaczonej tym samym godłem.
 • Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
 • Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 • Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych prac i mają prawo do ich publikowania na stronach internetowych i w wydawnictwach promujących Myślenicki Festiwal Fraszki.
 • Organizatorzy przewidują trzy nagrody, dwa wyróżnienia oraz Nagrodę Specjalną. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany podziału nagród na wniosek jurorów konkursu.
 • Skład jury zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po upływie terminu nadsyłania prac konkursowych.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Fraszkowej Gali, która odbędzie się w lipcu 2017r.
 • Uczestnicy i laureaci konkursu zostaną zaproszeni do uczestnictwa we Fraszkowej Gali, o której zostaną powiadomieni po odkodowaniu nagrodzonych przez jurorów prac, w czerwcu 2017r. Podczas FRASZKOWEJ GALI zostaną wręczone nagrody, wyróżnienia rzeczowe oraz Nagroda Specjalna za najlepszą fraszkę promocyjną firmy Apotex.
 • Uczestnicy konkursu, których fraszki zostaną odczytane podczas FRASZKOWEJ GALI będą mieli szansę na uzyskanie Nagrody Publiczności.
 • Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: acahn@wp.pl

SPONSOREM GŁÓWNYM TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU JEST FIRMA APOTEX
                                                                          
* www.apotex.com.pl


Załącznik 1      
OŚWIADCZENIE

Oświadczenie uczestnika ______________________________________________________
                                                                            imię i nazwisko
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu literackiego Fraszka-Igraszka przez organizatorów Myślenickiego Festiwalu Fraszki w związku z realizacją celów statutowych oraz prowadzoną dokumentacją, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr. 101. poz. 926. z późn. zmianami).

___________________________________________________
data, czytelny podpis (w przypadku osób niepełnoletnich – podpis prawnego opiekuna)
 
 
Załącznik 2
OŚWIADCZENIE
Oświadczenie uczestnika ______________________________________________________
                                                                             imię i nazwisko
 
W wypadku nagrodzenia lub wyróźnienia moich prac zobowiązuję się przenieść na Organizatora konkursu Fraszka-Igraszka wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nagrodzonych w konkursie prac, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby, wraz z prawem do nieograniczonego w czasie korzystania w kraju i za granicą na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) w szczególności na polach eksploatacji związanych z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową związaną z Myślenickim Festiwalem Fraszki, w tym praw do: a) wyłącznego używania i wykorzystania prac we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej, b) utrwalania i zwielokrotniania prac wszelkimi technikami graficznymi, c) utrwalania i zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach elektronicznych, d) publicznego odczytania, odtworzenia, wystawiania, wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, e) wprowadzania do obrotu i dystrybucji, f) wprowadzania do pamięci komputera lub innego nośnika, umieszczania na stronie internetowej lub bezpłatnego użyczenia.

___________________________________________________
data, czytelny podpis (w przypadku osób niepełnoletnich – podpis prawnego opiekuna)
 • Biblioteka Narodowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Biblioteka+ (Plus) Program Rozwoju Bibliotek Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Powiat Myślenicki Gmina Myślenice
 • Fundacja Orange Myślenicki Klub Fantastyki Myślenicki Grupa Fotograficzna Galeria 30 kilometr Myślenice Myślenickie Towarzystwo Kultury
Biblioteka w Biuletynie Informacji Publicznej