Zobacz wszystkie aktualności
Pod Niebem Pełnym Cudów. Astrofotografia Amatorska

Pod Niebem Pełnym Cudów. Astrofotografia ...

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na przegląd prac polskich miłośników astronomii, które odbędzie się dnia 5 września 2017 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Biblioteki. Wyboru prac ... czytaj całość

ZAPROGRAMUJ SIĘ NA CZYTANIE - VER. 2.0!

ZAPROGRAMUJ SIĘ NA CZYTANIE - VER. 2.0!

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w warsztatach kreatywnych w ramach projektu "Zaprogramuj się na czytanie - ver. 2.0!". Warsztaty promujące czytelnictwo połączone z programowaniem. ... czytaj całość

Malujemy Myślenice

Malujemy Myślenice

Z okazji Myślenickiego Festiwalu Lata, 28 lipca 2017 r. w naszej bibliotece odbyła się impreza dla dzieci inaugurująca cykl spotkań w ramach Kulturalnych Dni Myślenic -"Malujemy Myślenice" Zapraszamy ... czytaj całość

Pamiętamy księdza Jana Kruczka

Pamiętamy księdza Jana Kruczka

  Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza                               ... czytaj całość

O Bibliotece
Regulamin
                                                  Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 5/2016
                                                  Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach
                                                  z dnia 1 sierpnia 2016 rokuR E G U L A M I N
Korzystania ze zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach

1. Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach określa prawa oraz obowiązki użytkowników korzystających z jej zasobów i usług.
2. Ilekroć w tekście mowa jest o Bibliotece oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach.
3. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnodostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem usług zawartych w pkt. 17 § 2.
4. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
5. Zbiory Biblioteki udostępniane są w obiekcie Biblioteki przy ul. Adama Mickiewicza 17.

I. ZBIORY BIBLIOTEKI
1. Biblioteka posiada zbiory książkowe, zbiory specjalne (płyty CD i DVD, książki elektroniczne, filmy, mapy, foldery).
2. Stan zbiorów Biblioteki przedstawiają katalogi elektroniczne dostępne w Bibliotece i na stronie internetowej Biblioteki.
3. Zbiory Biblioteki zwane również materiałami bibliotecznymi, w zależności od ich charakteru, rodzaju udostępniane są w systemie prezencyjnym lub wypożyczane na zewnątrz Biblioteki.
4. Stosuje się system udostępniania: wolny dostęp do półek.
5. Księgozbiór o charakterze naukowym, encyklopedycznym, słownikowym udostępniany jest na miejscu w Czytelni Naukowej.

II. ZASADY KORZSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI
1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
2. Aby zapisać się do Biblioteki należy:
- Okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i złożyć oświadczenie o adresie zamieszkania lub korespondencji, telefonie i adresie e-mailowym.
- Zobowiązać się podpisem do przestrzegania zasad Regulaminu.
- Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie tymczasowego dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz pisemnego poświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
3. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych, miejscu zamieszkania oraz swoich danych kontaktowych.
4. Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna.
5. Karta Biblioteczna wydawana jest bezpłatnie i przypisana jednemu Użytkownikowi. Jest on zobowiązany do jej ochrony.
6. Właściciel Karty Bibliotecznej ponosi odpowiedzialność za każdorazowe jej użycie. Nie wolno odstępować Karty Bibliotecznej innej osobie.
7. Za zgubienie i/lub zniszczenie Karty Bibliotecznej odpowiada Użytkownik. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży Karty Bibliotecznej Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić zaistniały fakt Bibliotece i pokryć koszt związany z wyrobieniem nowej karty zgodnie z cennikiem.
8. Biblioteka na życzenie czytelnika udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych.
9. Biblioteka zapewnia pomoc w uzyskaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek na terenie kraju. Sprowadzone poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną materiały udostępniane są na warunkach określonych przez bibliotekę wypożyczającą. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik zamawiający. Przy składaniu zamówienia wymagana jest deklaracja dotycząca pokrycia kosztów przez zamawiającego. Za wpłacone sumy z tego tytułu zamawiający otrzymuje pokwitowanie.
10. Jednorazowo można wypożyczyć w każdym dziale biblioteki 5 egzemplarzy książek, książek mówionych, dokumentów elektronicznych oraz czasopism na okres nie dłuższy niż 30 dni.
11. Bibliotekarz w wyjątkowych wypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby materiałów bibliotecznych.
12. Istnieje możliwość dwukrotnego przesunięcia terminu zwrotu wypożyczonych egzemplarzy o 30 dni. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie, e-mailem lub przez Konto Użytkownika na stronie katalogu On-line przed upływem terminu zwrotu). Nie dotyczy to tytułów, których mowa w pkt. 13.
13. Prolongować możne tylko i wyłącznie te pozycje, na które nie ma zapotrzebowania ze strony innych osób.
14. Jeśli Użytkownik Biblioteki nie zwrócił wypożyczonych egzemplarzy bibliotecznych w terminie i/lub nie uregulował opłaty wynikłej z niezwrócenia egzemplarzy bibliotecznych w terminie, nie może wypożyczać książek i dokonywać zamówień.
15. Czytelnikom chorym, niepełnosprawnym, którzy nie mogą osobiście korzystać ze zbiorów Biblioteki dostarcza się książki do domu uprzednim ustaleniu terminu i wykazu tytułów.
16. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób: nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających, zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy, używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe.
17. Biblioteka może pobierać opłaty za następujące usługi:
- Informatyczne (wydruki, scany).
- Bibliograficzne.
- Wypożyczenia międzybiblioteczne.
- Reprograficzne.
Wysokość opłat uzależniona jest od kosztów wykonania usługi.

III. PRZETRZYMYWANIE, ZAGUBIENIE, NISZCZENIE ZBIORÓW
1. Udostępnione zbiory powierza się opiece i trosce czytelnika. Zabrania się podkreślania tekstu, pisania na książce, robienia w niej notatek lub niszczenia w inny sposób udostępnionych zbiorów.
2. Czytelnik odpowiada za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie udostępnionych materiałów  bibliotecznych, a za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Czytelnik zobowiązany jest do naprawienia szkód, a między innymi za:
- zgubione materiały biblioteczne: w wysokości aktualnej ceny książki, a przypadku zgubienia lub zniszczenia jednego tomu z dzieła wielotomowego w wysokości równowartości całego dzieła.
- uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne: w wysokości określonej przez bibliotekarza na podstawie aktualnej ceny książki i stopnia jej uszkodzenia lub zniszczenia, w przypadku zgubienia lub uszkodzenia książek mówionych na płytach CD, koszty rekonstrukcji wg aktualnych cen
- za zgubione lub uszkodzone materiały biblioteczne, czytelnik może dostarczyć inny, identyczny egzemplarz. Za zgodą bibliotekarza można dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki – inną książkę, nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
3. Za nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne Biblioteka pobiera opłatę wg cennika stanowiącego załącznik niniejszego Regulaminu. Czytelnik za wpłacone sumy z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych otrzymuje pokwitowanie.
4. Przeciwko czytelnikowi, który mimo wysłanych dwukrotnych upomnień odmawia zwrotu materiału bibliotecznego lub nie uiścił należnej opłaty Biblioteka kieruje sprawę do postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. ZAMAWIANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
1. Zamówień może dokonać tylko Użytkownik Biblioteki korzystający ze zbiorów zgodnie z Regulaminem Biblioteki, który podał adres e-mail oraz numer telefonu.
2. Zamówień można dokonać oraz anulować poprzez: Konto Użytkownika w Katalogu On-line Biblioteki.
3. W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz ma prawo anulować zamówienie.
4. Użytkownik korzystający z zamówień zobowiązany jest do sprawdzania i kontrolowania stanu swoich zamówień i rezerwacji poprzez konto biblioteczne i/lub osobiste konto e-mail.
5. Użytkownik może dokonać zamówień 2 egzemplarzy zbiorów przeznaczonych do wypożyczenia i tylko dostępnych. Nie można dokonać zamówienia zbiorów przeznaczonych do korzystania na miejscu w czytelni.
6. Egzemplarze zamówione oczekują na wypożyczenie do następnego dnia po zamówieniu do godz. 18.00 z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona odbioru zamówionych pozycji, zamówienie wygasa.
7. Informacje o dokonaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje automatycznie na swoje konto biblioteczne oraz na osobiste konto e-mail podane przez Użytkownika przy zapisie do Biblioteki.

V. KORZYSTANIE Z CZYTELNI
1. Ze zbiorów  Czytelni Naukowej, Czytelni Czasopism - czytelnik korzysta na miejscu.
2. Czytelnik ma prawo z korzystania z materiałów własnych z wyjątkiem multimediów. Korzystanie z własnych nośników elektronicznych musi być poprzedzone sprawdzeniem ich przez bibliotekarza.
3. Czytelnik po wykorzystaniu materiałów lub opuszczeniu czytelni zobowiązany jest zwrócić wszystkie udostępnione materiały w wyznaczonym miejscu.
4. Prasę z Czytelni Czasopism można wypożyczać na zewnątrz z wyjątkiem ostatnich numerów.
5. Pozycje z księgozbióru Czytelni Naukowej można wypożyczać na zewnątrz, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników. Książki pożycza się za kartą biblioteczną osobom nie zalegającym z oddaniem zbiorów bibliotecznych.
6. Ewentualne kwestie sporne pozostawia się do decyzji bibliotekarza.
7. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, jedynie na terenie biblioteki poprzez: kserokopiowanie, skanowanie, wykonywanie wydruków.
8. Czytelników korzystających z Czytelni Komputerowej obowiązuje dodatkowo „Regulamin korzystania z Czytelni Komputerowej”.

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI KOMPUTEROWEJ
1. Korzystanie z Czytelni Komputerowej jest bezpłatne. Płatne są wydruki, ich koszt określa aktualny cennik.
2. Osoby korzystające z Czytelni Komputerowej muszą być zapisane do Biblioteki i na żądanie Bibliotekarza okazać ważną Kartę Biblioteczną.
3. Czytelnik przed rozpoczęciem pracy powinien wpisać się do zeszytu obecności. Złożony w nim podpis jest jednoczesną zgodą na warunki regulaminu Czytelni Komputerowej.
4. Biblioteka nie oferuje możliwości przechowywania plików na komputerach MBP, zapisane dane są automatycznie usuwane pod koniec dnia.
5. Osobom korzystającym z komputerów Biblioteki odradzamy korzystanie z bankowości internetowej lub innych systemów umożliwiających dostęp do danych wrażliwych. Sieć biblioteki (WI-FI) nie jest bowiem zabezpieczona (np. poprzez szyfrowanie transmisji danych).
6. Praca na komputerach jest monitorowana. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu dyżurny Bibliotekarz ma prawo zablokować lub wyłączyć komputer Czytelnikowi.
7. Bibliotekarz dyżurny może limitować czas pracy na komputerze.
8. Zabrania się:
- wykorzystywania komputerów i oprogramowania Biblioteki do celów komercyjnych (zarobkowych),
- korzystania z gier internetowych,
- instalowania oprogramowania,
- przeglądania stron internetowych propagujących przemoc oraz zawierających  treści pornograficzne, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biblioteka jest czynna w dniach i godzinach określonych i umieszczonych na drzwiach wejściowych do Biblioteki.
2. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz przebywania osób nietrzeźwych i osób pod wpływem środków odurzających.
3. Biblioteka nie odpowiada za pozostawione rzeczy.
4. Skargi i wnioski użytkowników  przyjmuje Biblioteki Dyrektor.
5. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminy może być czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki i jej usług, a w przypadku szczególnie rażącego naruszenia – na stałe. Decyzję taką podejmuje Dyrektor Biblioteki na wniosek bibliotekarza.
6. Zmiany postanowień Regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.
7. Zmiany cennika nie wymagają zmian dokonywanych w trybie zarządzenia.

CENNIK OPŁAT
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  W MYŚLENICACH

1. Opłata za zwłokę w terminowym zwracaniu materiałów bibliotecznych: 10 gr za każdy dzień.
2. Wydruk 1 strony – czarno-biały      0,50 gr
3. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej  5.00 zł
  • Biblioteka Narodowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Biblioteka+ (Plus) Program Rozwoju Bibliotek Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Powiat Myślenicki Gmina Myślenice
  • Fundacja Orange Myślenicki Klub Fantastyki Myślenicki Grupa Fotograficzna Galeria 30 kilometr Myślenice Myślenickie Towarzystwo Kultury
Biblioteka w Biuletynie Informacji Publicznej